Колонтаївський ЗДО, Колонтаїв
Харківська область, Богодухівський район

Освітня програма

 

СХВАЛЕНО    

педагогічною радою   

Колонтаївського закладу 

 дошкільної освіти (дитячий

садок) Краснокутської

селищної  ради 

Богодухівського району

Харківської області

 

протокол  № __

 від  «  »__вересня__2023____ 

                                                                                                                                                                                                                                                                ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор          

Колонтаївського закладу 

дошкільної освіти (дитячий     

садок) Краснокутської селищної

ради Богодухівського району

Харківської області

 

        ________С.ПАХУЧА

«  »___вересня__2023___

 

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Колонтаївського закладу дошкільної освіти

(дитячий садок)  Краснокутської селищної ради

Богодухівського району Харківської області

на 2023 /2024 навчальний рік

   Колонтаїв  - 2023

Зміст

Вступ…………………………………………………………………………….….

Розділ І. Загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання  (набуті   компетентності)   …………………………………………..

Розділ ІІ. Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх ліній, логічна послідовність їх реалізації………………………………………………………

Розділ ІІІ. Форми організації освітнього процесу……………………....

Розділ ІV. Система внутрішнього забезпечення якості освіти …………

   Вступ

   Відповідно до статті 4 Закону України «Про дошкільну освіту» Колонтаївський заклад дошкільної освіти (дитячий садок) Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області у 2023/2024 навчальному році спрямовує діяльність на забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб; формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду.

Освітня програма Колонтаївського закладу дошкільної освіти (дитячий садок) Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області (далі ЗДО) на 2023/2024 навчальний рік розроблена на виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Положення про ЗДО, Санітарного регламенту ЗДО та згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 615 від 22.05.2012.

Питання організації аспектів діяльності ЗДО в умовах воєнного стану регулюються Законом України № 2136 – ІХ від 15.03.2022 «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», Постановою КМУ від 28.07.2023 №782 «Про початок навчального року під час воєнного стану», листом МОНУ від 21.08.2023 № 1/21490- 23 «Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2023/2024 навчальному році», протоколом КТЕБ  при Краснокутській селищній раді від 16.08.2023 №37 «Про запровадження дистанційної форми організації освітнього процесу у 2023/2024 навчальному році», листом МОНУ від 17.05.2023 № 1/6990-23 «Про підготовку закладів освіти до нового навчального року та проходження осінньо-зимового періоду 2023/2024 року»

Освітня програма окреслює підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення вихованцями обов’язкових результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

Освітня програма визначає: 

 • загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання (набуті компетентності);
 • перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх ліній, логічну послідовність їх реалізації;
 • форми організації освітнього процесу;
 • систему внутрішнього забезпечення якості освіти.

Зміст освітньої програми передбачає:

 • формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;
 • виховання елементів природо-доцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;
 • утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;
 • розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

Мета і завдання освітньої програми:

 • забезпечення якісної організації та здійснення освітнього процесу в ЗДО;
 • створення умов, комфортних для розвитку пізнавальних і психічних  процесів дітей, їхньої спрямованості на активність у соціумі;
 • забезпечення реалізації можливостей і здібностей кожної дитини;
 • створення в різновіковій групі атмосфери гуманного та доброзичливого ставлення до всіх вихованців, що сприятиме вихованню у них товариськості, доброзичливості, допитливості, ініціативності, формуванню самостійності і творчості;
 •  турбота про здоров’я, емоційне благополуччя та своєчасний всебічний розвиток  кожної дитини;
 • максимальне використання різноманітних видів дитячої діяльності, їх інтеграція задля підвищення ефективності освітнього процесу;
 • творча організація (креативність) освітнього процесу;
 • варіативність використання навчального матеріалу з метою розвитку творчості з урахуванням інтересів і здібностей кожної дитини;
 • забезпечення шанобливого ставлення до результатів дитячої творчості;
 • єдність підходів до виховання дітей в умовах закладу дошкільної освіти та сім’ї;
 • забезпечення наступності між закладом дошкільної освіти та початковою школою, що виключає розумові та фізичні перевантаження у змісті освіти дітей дошкільного віку;
 • організація психолого-педагогічної підтримки дітей у відповідності з їх віковими та індивідуальними особливостями і здібностями, розвиток здібностей і творчого потенціалу кожної дитини як суб’єкта відносин з самим собою, іншими дітьми, дорослими та світом;
 • забезпечення психолого-педагогічної підтримки сім’ї та підвищення компетентності батьків у питаннях розвитку освіти, охорони і зміцнення здоров’я дітей;
 • підвищення професійної майстерності педагогів дошкільної освіти.

Організація освітнього процесу в ЗДО у 2023/2024 навчальному році буде здійснюватися відповідно до власної концепції за патріотичним пріоритетним  напрямом та буде спрямована на реалізацію таких завдань:

 • забезпечувати та здійснювати якісну організацію освітнього процесу в  закладі дошкільної освіти;
 • спрямувати педагогічну діяльність на  національно - патріотичне виховання;                     
 • формувати первинні прояви майбутнього громадянина, забезпечити входження дитини в природній світ, традиції українського народу;
 • продовжувати роботу щодо забезпечення наступності у впровадженні особистісної орієнтованої моделі освіти в дошкільній та початковій  освіті;
 • формувати світогляд дитини засобами пізнання світу професій;
 • сприяти підвищенню професійної майстерності педагогів шляхом самоосвіти та участі у різних формах методичної роботи.

Педагоги ЗДО забезпечують засвоєння здобувачами освіти обов’язкового мінімуму змісту дошкільної освіти на рівні вимог Базового компонента дошкільної освіти – Державного стандарту дошкільної освіти України.

Обовязковий мінімум передбачає:

 • компетентнісний підхід до розвитку особистості, збалансованість набутих знань, умінь, навичок, сформованих бажань, інтересів, намірів та особистісних якостей і вольової поведінки дитини;
 • надання пріоритету соціально-моральному розвитку особистості, формування у дітей узгоджувати особисті інтереси з колективними;
 • формування у дітей цілісної, реалістичної картини світу, основ світогляду;
 • забезпечення індивідуального особистісного розвитку.

Забезпечення наступності і перспективності в освітньому процесі між дошкільною і початковою освітою полягає у послідовності чинних програм розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку та освітньої програми для 1 класу початкової школи.

Формування позитивної мотивації здобувачів освіти до освітньої діяльності здійснюється через розвиток життєвих компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві.

    Розділ І

Загальний обсяг навантаження та очікувані

результати навчання здобувачів освіти

Освітній процес у Колонтаївськом  закладі дошкільної освіти (дитячий садок) Краснокутської селищної  ради Богодухівського району Харківської області здійснюється відповідно до програмно-методичного забезпечення та є єдиним комплексом освітніх компонентів для досягнення вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти, чинними освітніми комплексними та парціальними  програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України.

Відповідно до рішення педагогічної ради Колонтаївського закладу дошкільної освіти (дитячий садок) Краснокутської селищної ради  Богодухівського району Харківської області (протокол №1 «30» серпня 2023 року) освітній процес здійснюється за програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України та парціальними програмами .

Зміст інваріантної складової Базового компонента дошкільної освіти забезпечується через освітню програму для дітей від двох до семи років «Дитина», рекомендованої Міністерством освіти і науки України (лист МОН України від 23.07.2020 № 1/11–4960).

Варіативна складова Базового компонента дошкільної освіти реалізується через інтеграцію змісту парціальних програм у різні види діяльності.

У 2023/2024 навчальному році будуть упроваджуватись такі парціальні програми для інтеграції їх змісту у різні види діяльності:

 • робота з формування національно-патріотичного виховання дітей здійснюється за програмою національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна – моя Батьківщина» (лист ІМЗО від 21.06.2022 № 22.1/12-Г-153), зміст якої реалізується через різні форми організованої навчально-пізнавальної діяльності та у повсякденні.
 • формування у дітей дошкільного віку основ здорового способу життя здійснюється за програмою з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років «Про себе треба знати, про себе треба дбати» (авт. – Лохвицька Л.В., Мандрівець, Лист ІМЗО від 04.12.2018 №22.1/12-Г-1049 ), зміст якої інтегрується у заняття різних типів.

Мова навчання та виховання дітей українська.

    Планування та організація життєдіяльності у ЗДО здійснюється за режимними моментами з урахуванням блочно-тематичного принципу планування.

У 2023/2024 навчальному році у ЗДО функціонуватиме одна різновікова група,  з 5-денним робочим тижнем з 10,5 годинним перебуванням дітей.

З метою реалізації Базового компонента дошкільної освіти, вищезазначених освітніх програм та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності», листа Міністерства освіти і науки України від 30.07.2020 №1/9-411 «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2021/2022 навчальному році» та рекомендацій КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» (лист від 24.12.2015 № 1199 «Про методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах Харківської області відповідно до гранично допустимого навчального навантаження»), у 2023/2024 навчальному році в ЗДО загальний обсяг тижневого навантаження за різновіковою групою становитиме:

     Розподіл  фронтальних занять на тиждень

у 2023/2024 навчальному році у різновіковій групі з 10,5 годинним перебуванням (5-денний робочий тиждень) за програмою «Дитина»,

рекомендованою МОН України від 09.11.2015 № 1/11–16163,

 Орієнтовні види діяльності за освітніми лініями

Кількість занять на тиждень за віковими підгрупами

 

  І-підгрупа середній дошкільний вік
(від 4 до 5 років)

ІІ-підгрупа старший дошкільний вік (від 5 до 6 (7) років)

 

Ознайомлення із соціумом 1

2

3

 

Ознайомлення з природним довкіллям

1

2

 

Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна, художня література тощо)2

5

5

 

Логіко-математичний розвиток3

1

2

 

Розвиток мовлення й культура мовленнєвого спілкування4

3

3

 

Здоров’я та фізичний розвиток5

3

3

 

Загальна кількість занять на тиждень6

12

15

 

Максимальна кількість занять на тиждень

12

15

 

Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину     (в астрономічних годинах)7

4,0

        6.2

 

1. Заняття із ознайомлення із соціумом спрямовані на реалізацію освітньої лінії Базового компонента «Дитина в соціумі», частково – «Особистість дитини». Передбачають формування навичок соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись у світі людських взаємин, здоров’язбережувальної компетентності, реалізацію завдань патріотичного виховання дошкільників, у тому числі засобами народознавства.

Програмові завдання в програмі «Дитина» реалізуються в розділах: «Дитина у природному довкіллі» (ознайомлення з довкіллям, народознавство), «Дитина в соціумі», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Здоров’я та фізичний розвиток».

2. Художньо-продуктивна діяльність передбачає заняття з музичної, образотворчої діяльності, художньої літератури.

Театралізована діяльність може буди присутня протягом дня, як самостійний вид діяльності, чи включена у різні заняття для реалізації їх програмових завдань.

Заняття   з художньої   літератури   (1 заняття  на  тиждень)   може   бути проведено  за  рахунок кількості  таких  занять:  художньо-продуктивної діяльності у середній та старшій групах.

3. Під час планування логіко-математичного розвитку здійснюється конкретизація тем і завдань у межах програм з урахуванням вікових особливостей дітей (акцент на практичне ознайомлення з матеріалом).

4 .В розвиток мовлення і культуру мовленнєвого спілкування інтегруються завдання з художньої літератури .

5. Години, передбачені для фізкультурних занять не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального   навантаження  на дітей.

У дні, коли немає занять з фізкультури проводять фізкультурні комплекси під час денної прогулянки.

6. Допускається проведення занять у другу половину дня (образотворча діяльність, фізкультура тощо).

7. Максимально допустиме навчальне навантаження визначають шляхом множення максимальної кількості занять на тиждень, відведених на вивчення освітніх ліній у віковій групі, на тривалість заняття залежно від віку вихованців та ділемо на 60хвл.

                                                 Розділ ІІ

Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх ліній,

 логічна послідовність їх вивчення

Зміст освітнього процесу в ЗДО у 2023/2024 навчальному році спрямований на формування та розвиток компетентностей вихованців відповідно до освітніх ліній Базового компонента:

Освітня лінія

Зміст освітнього процесу

Особистість дитини

Передбачає:

- формування позитивного образу «Я», створення бази особистісної культури дитини, її активної життєдіяльності;

- виховання в дитини позитивного ставлення до своєї зовнішності, формування основних фізичних якостей, рухових умінь, культурно-гігієнічних, оздоровчих навичок та навичок безпечної життєдіяльності. На кінець дошкільного періоду життя в дитини мають бути сформовані базові якості особистості: довільність, самостійність і відповідальність, креативність, ініціативність, свобода поведінки і безпечність, самосвідомість, самоставлення, самооцінка.

Дитина в соціумі

 

Передбачає:

формування у дітей навичок соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись у світі людських взаємин, готовності співпереживати та співчувати іншим. Завдяки спілкуванню з дорослими, як носіями суспільно-історичного досвіду людства, в дитини з’являються інтерес та вміння розуміти інших, долучатися до спільної діяльності з однолітками та дорослими, об’єднувати з ними свої зусилля для досягнення спільного результату, оцінювати власні можливості, поважати бажання та інтереси інших людей. Взаємодія з іншими людьми є своєрідним видом входження дитини в людський соціум, що вимагає уміння узгоджувати свої інтереси, бажання, дії з іншими членами суспільства.

Дитина в природному довкіллі

 

Передбачає:

природничу освіченість через наявність уявлень дитини про живі організми і природне середовище, багатоманітність явищ природи, причинно-наслідкові зв’язки у природному довкіллі та взаємозв’язок природних умов, рослинного і тваринного світу, позитивний і негативний вплив людської діяльності на стан природи. Ціннісне ставлення дитини до природи виявляється у її природодоцільній поведінці: виважене ставлення до рослин і тварин; готовність включатись у практичну діяльність, що пов’язана з природою; дотримування правил природокористування.

Містить доступні дитині дошкільного віку уявлення про природу планети Земля та Всесвіт, розвиток емоційно-ціннісного та відповідального екологічного ставлення до природного довкілля.

Мовлення дитини

 Передбачає:

 засвоєння дитиною культури мовлення та спілкування, елементарних правил користування мовою у різних життєвих ситуаціях. Оволодіння мовою як засобом пізнання і способом специфічно людського спілкування є найвагомішим досягненням дошкільного дитинства. Мова виступає «каналом зв’язку» для одержання інформації з немовних сфер буття, засобом пізнання світу від конкретно-чуттєвого до понятійно-абстрактного. Мовленнєве виховання забезпечує духовно-емоційний розвиток дитини через органічний зв’язок із національним вихованням. Мовленнєва діяльність дітей дошкільного віку складається із різних видів говоріння та слухання, під час якої формуються мовленнєві вміння і навички. Вивчення української мови в дошкільних навчальних закладах національних спільнот передбачає залучення дітей інших національностей, які є громадянами України, до оволодіння українською мовою як державною на рівні вільного спілкування з іншими дітьми і дорослими, виховання інтересу та позитивного ставлення до української мови.

Дитина в світі культури

 

 

 

 

 

 

Передбачає:формування почуття краси в її різних проявах, ціннісного ставлення до змісту предметного світу та світу мистецтва, розвиток творчих здібностей, формування елементарних трудових, технологічних та художньо-продуктивних навичок, самостійності, культури та безпеки праці. Результатом оволодіння дитиною різними видами предметної та художньої діяльності є сформоване емоційно-ціннісне ставлення до процесу та продуктів творчої діяльності, позитивна мотивація досягнень; здатність орієнтуватися в розмаїтті властивостей предметів, розуміти різні способи створення художніх образів, виявляти інтерес до об’єктів, явищ та форм художньо-продуктивної діяльності, а також оволодіння навичками практичної діяльності, культури споживання.

Гра дитини

Передбачає:

 розвиток у дітей творчих здібностей, самостійності, ініціативності, організованості в ігровій діяльності та формування у них стійкого інтересу до пізнання довкілля і реалізації себе в ньому. Гра забезпечує задоволення ігрових уподобань кожної дитини, сприяє виникненню дружніх, партнерських стосунків та ігрових об’єднань за інтересами, спонукає до обміну думками, оцінювання себе й інших, заохочує до імпровізації, висловлювання власних оцінно-етичних суджень.

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

Передбачає:

 сформованість доступних для дитини дошкільного віку уявлень, еталонів, що відображають ознаки, властивості та відношення предметів і об’єктів довколишнього світу. Показником сформованості цих уявлень є здатність дитини застосовувати отримані знання у практичній діяльності (ігрова, трудова, сенсорно-пізнавальна, математична тощо), оволодіння способами пізнання дійсності, розвиток у неї наочно-дієвого, наочно-образного, словесно-логічного мислення. Сенсорно-пізнавальна освітня лінія спрямована на інтеграцію змісту дошкільної освіти, формування у дітей пошуково-дослідницьких умінь, елементарних математичних уявлень, цілісної картини світу, компетентної поведінки в різних життєвих ситуаціях.

Реалізуючи вищезазначений зміст освітнього процесу, педагогічні працівники забезпечують досягнення очікуваних результатів навчання, визначених  у освітніх програмах, зазначених у розділі І.

Відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти у ЗДО визначено зміст і структуру освітнього процесу за інваріантною складовою. Інваріантна складова змісту дошкільної освіти сформована на державному рівні і є обов’язковою. Інваріантну частину змісту освіти систематизовано відповідно до Базового компонента дошкільної освіти за вище названими освітніми лініями. У закладі забезпечується неперервність змісту освітніх ліній, а також наступність дошкільної та початкової ланок. Виключення з інваріантної частини будь-якої з освітніх ліній порушує цілісність розвитку дитини на рівні дошкільної освіти і наступність її в початковій школі.

Організація життєдіяльності дітей з урахуванням освітніх ліній, що включені до інваріантної складової, дає змогу забезпечити належний рівень соціально-особистісного розвитку дітей дошкільного віку в структурі неперервної освіти.

Дотримання змісту, взаємозв’язку та логічної послідовності реалізації освітніх ліній Базового компоненту забезпечується та відображається у блочно-тематичному плануванні освітнього процесу.

З метою підвищення якості освітнього процесу у 2023/2024 навчальному році в ЗДО використовуються інноваційні педагогічні технології, а саме:

Назва групи (вікова група)

Інноваційна технологія

Автор(и) технології

Старша група

Альтернативна програма формування культури інженерного мислення в дошкільників «STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт»

К.Л. Крутій, І.Б. Стеценко

Очікувані результати навчання здобувачів освіти

Очікуваними результатами освітнього процесу є набуття компетентностей, що визначені за усіма освітніми лініями Базового компонента та комплексними і парціальними програмами, за якими здійснюється освітній процес.

Набуття різних видів компетентностей дитиною дошкільного віку відбувається в різних видах діяльності (ігровій – провідній для дітей дошкільного віку); руховій; природничій; предметній; образотворчій; музичній; театральній; літературній; сенсорно-пізнавальній; мовленнєвій; трудовій і вимагає практичного засвоєння дитиною системи елементарних знань про себе та довкілля, моральних цінностей, уміння доречно застосовувати набуту інформацію. На кінець навчального року формується модель випускника кожної групи.

Рівень сформованості компетентностей різних вікових груп з’ясовується у процесі здійснення моніторингу рівня засвоєння програмового матеріалу дітьми  дошкільного віку, отримання антропометричних даних та встановлення рівня нервово-психічного розвитку дітей в процесі спостереження за життєдіяльністю дітей.

Для здійснення роботи щодо моніторингу якості освітнього процесу використовувати методичні рекомендації «Моніторинг якості дошкільної освіти» ( КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»,.

Інструментарієм здійснення моніторингу будуть: карти спостереження, кваліметричні моделі, що використовуються в межах регіональних моніторингових дослідженнях та кваліметрична модель Єльникової  Г.В. (лист МОНУ від 06.11.2015 № 1/9-535 «Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі»).

За результатами здійснення моніторингових процедур педагоги планують корекційну діяльність з дітьми дошкільного віку, а також індивідуальну роботу.

ЗДО здійснює планування методичної роботи також з урахуванням цих результатів.

  Розділ ІІІ

Форми організації освітнього процесу

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» освітня програма ЗДО визначає мету, завдання освітнього процесу на навчальний рік, а також форми його організації.

                            Термін навчання. Навчальний рік у Колонтаївському  закладі дошкільної освіти (дитячий садок) Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області починається 1 вересня 2023 року і закінчується 31 травня 2024 року, оздоровчий  період (під час якого освітня робота здійснюється відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України) – з 1 червня по 31 серпня 2024року.

                            Упродовж навчального року для дошкільників будуть проводитись канікули, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, крім фізкультурно-оздоровчої та художньо-продуктивної діяльності. Терміни проведення канікул:  літні – з 1 червня до 31 серпня 2024 року (90 календарних днів), осінні – з 26 жовтня до 30 жовтня 2023 року (5 календарних днів),  зимові – з 2 січня до 11 січня 2024 року (10 календарних днів), весняні – з 1 квітня до 10 квітня 2024 (10 календарних днів).

                            Організоване навчання у формі занять проводиться, починаючи з 3-го року життя. Тривалість занять становить:

 • у середній групі – 20 хвилин;
 • у старшій групі – 25 хвилин.

Тривалість перерв між заняттями становить не менш 10 хвилин.

Режим роботи Колонтаївського закладу дошкільної освіти (дитячий садок) Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області для різновікової групи повного дня: 7.30 -18.00 5 разів на тиждень.

Режим роботи різновікової  групи -– 10,5 годин, 5 раз на тиждень.

З метою досягнення очікуваних результатів навчання (набуття компетентностей) у 2023/2024 навчальному році педагогами закладу будуть проводитися різні форми організації освітнього процесу, у тому числі заняття різних типів. Для якісної організації освітнього процесу проводяться такі заняття (за типами):

 • фронтальні, колективні (з усіма дітьми групи);
 • групові (10-12 дітей);
 • індивідуально-групові (4-6 дітей);
 • індивідуальні (1-4 дитини).

За дидактичними цілями  організовуються такі види занять:

 •  заняття із засвоєння дітьми нових знань;
 • заняття із закріплення і систематизації досвіду дітей;
 • контрольні заняття.

За специфікою поєднання змісту та форм роботи в межах заняття проводяться такі заняття: 

 • інтегровані;
 • комплексні.

Інтеграція сприяє значному скороченню організованих форм навчальної діяльності (занять) та істотно знижує навчальне навантаження на дітей.

Освітня діяльність у групах планується як у I-й, так і у II-й половині дня відповідно до розкладу занять на тиждень. У другій половині дня можуть плануватися заняття з художньо-продуктивної діяльності та фізичного розвитку. Весь освітній процес організовується диференційовано з урахуванням віку і індивідуальних особливостей дітей.

У ЗДО планування освітнього процесу здійснюється за режимними моментами та блочно-тематичним принципом, що забезпечує змістовну цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення програмного матеріалу.

Блочно-тематичне планування освітнього процесу є одним із ефективних інструментів реалізації принципу інтеграції й сприяє кращому засвоєнню знань, умінь і практичних навичок дошкільників з відповідної теми, яка пропонується для вивчення і закріплення протягом одного-двох тижнів. Інтеграція – це шлях і спосіб формування у дітей цілісної картини світу.

Тип заняття обирає та уточнює педагог (вихователь, музичний керівник, інструктор з фізкультури) самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених в освітніх програмах.

Рівномірно розподіляються види активності за основними видами діяльності протягом дня в залежності від бажань та інтересу дітей. Окрім занять, проводяться інші форми спеціально організованої освітньої діяльності:

 • ігри (дидактичні, сюжетно-рольові, рухливі, театралізовані, ігри з піском та водою та ін.);
 • спостереження;
 •  пошуково-дослідницька діяльність;
 • екскурсії;
 • театралізована діяльність;
 • трудова діяльність;
 • тощо.

Крім спеціально організованої освітньої діяльності, передбачається самостійна діяльність дітей: ігрова, художня, фізична.

За окремим планом педагоги здійснюють індивідуальну роботу з дітьми.

Фізичне виховання дітей передбачає проведення:

 • ранкової гімнастики;
 • гімнастики пробудження;
 • занять фізичною культурою;
 • рухливих ігор та ігор спортивного характеру;
 •  загартування;
 • фізкультурних хвилинок під час занять;
 • фізкультурних пауз між заняттями;
 • фізкультурних комплексів під час денної прогулянки (пішохідний перехід);
 • оздоровчих заходів.

Вищезазначені форми організації освітнього процесу ЗДО реалізуються в рамках:

 • плану роботи Колонтаївського закладу дошкільної освіти (дитячий садок) Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області на 2023/2024 н.р.;
 • режиму роботи групи та ЗДО.

За окремим планом у закладі організовується оздоровлення дітей, під час якого освітній процес організовується в наступних формах:

 • ранкова гімнастика та гімнастика пробудження;
 • дозований біг, ходьба по траві, піску, по «доріжці  здоров’я», обливання ніг прохолодною водою;
 • рухливі та спортивні ігри;
 • процедури прийняття сонячних та повітряних ванн;
 • екскурсії, цільові прогулянки;
 • продуктивні види діяльності;
 • ігри з водою, піском;
 • конструкторські та творчі ігри;
 • пошуково-дослідницька діяльність;
 • організація трудової діяльності;
 • літературні розваги, конкурси малюнків;
 • змагання, різноманітні конкурси, естафети.

З метою забезпечення єдиних вимог і наступності сімейного і суспільного виховання, надання психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють, підтримки різнобічного розвитку дітей, які виховуються в умовах сім'ї.

Робота з батьками  або особами, які їх замінюють і дітьми (віком від 3 до 5 років) проводиться підгрупами та індивідуально за річним планом роботи.

Розділ ІV

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти

Внутрішня система забезпечення якості освіти створюється відповідно до  статті 41 Закону України «Про освіту». Вона включає:

 • оприлюднені критерії, правила та процедури оцінювання освітньої діяльності та управлінських процесів у закладі освіти;
 • політики та процедури забезпечення якості освіти;
 • систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації

освітнього процесу;

 • інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або документами закладу освіти.

Згідно зі статтею 20 Закону України «Про дошкільну освіту» педагогічна рада закладу дошкільної освіти формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності.

Внутрішня система забезпечення якості освіти створюється відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України, Державної служби якості освіти України з урахуванням: цілей та пріоритетів розвитку закладу дошкільної освіти; типу закладу, місцезнаходження, умов діяльності.

До розбудови внутрішньої системи якості освіти залучаються усі учасники освітнього процесу.

   Рекомендації щодо створення внутрішньої системи   забезпечення якості освіти

Мета внутрішньої системи забезпечення якості освіти: постійне та послідовне підвищенні якості освіти на основі відстеження динаміки показників освітньої діяльності та освітніх процесів у ЗДО.

Завдання внутрішньої системи забезпечення якості освіти:

1.Визначення пріоритетних напрямів та показників для оцінювання освітньої діяльності, управлінських процесів у ЗДО.

2.Здійснення вимірювання показників освітньої діяльності та управлінських процесів у ЗДО та оцінка їх динаміки.

3.Визначення шляхів підвищення якості освіти за результатами  оцінювання показників освітньої діяльності та освітніх процесів.

4.Надання допомоги учасникам освітнього процесу щодо підвищення якості освіти.

 Напрями, показники, методу збори інформації для оцінювання

якості освітньої діяльності та управлінських процесів у ЗДО

(див. таблицю)

У ЗДО доцільно визначено за результатами аналізу діяльності закладу освіти за минулий навчальний рік та проведено анкетування педагогічних працівників, батьків вихованців щодо напрямків, показників для оцінювання освітніх і управлінських процесів якості провадження освітньої діяльності в ЗДО.

Методами збору інформації для оцінювання якості освітньої діяльності та управлінських процесів у ЗДО є: вивчення документації, спостереження, опитування (анкетування, інтерв’ювання) усіх учасників освітнього процесу (педагогічних працівників, дітей, батьків вихованців) та спостереження за дітьми в різних видах діяльності. А також медико-педагогічний контроль за фізичним розвитком та станом здоров’я дітей на заняттях з фізкультури (система медичних і педагогічних спостережень, аналіз ефективності використання засобів і методів фізичного виховання).

Зміни та доповнення до напрямів, показників, методів збору інформації для оцінювання якості освітньої діяльності й управлінських процесів у ЗДО схвалюються відповідним рішенням педагогічної ради та затверджуються наказом керівника закладу.

Орієнтовні напрями, показники, методу збори інформації для оцінювання якості освітньої діяльності та управлінських процесів у ЗДО

Таблиця

Напрям оцінювання

Показники

Методи збору інформації

Термін проведення

Освітнє середовище

Забезпечення ЗДО (спортивного, музичного залів, груп) обладнанням відповідно до Типового переліку

Спостереження

вересень 2023

Забезпечення навчально-наочними посібниками та іграшками відповідно до Типового переліку

Спостереження

вересень

Стан території та приміщень. Відповідність санітарно-гігієнічним вимогам

Спостереження, вивчення документації

жовтень 2023

квітень 2024

Дотримання вимог безпеки життєдіяльності вихованців та охорони праці працівників

Спостереження, вивчення документації

жовтень 2023

травень 2024

Створення умов для дітей з особливими потребами

Спостереження, вивчення документації

вересень 2023

Освітня діяльність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якість планування в ЗДО

Вивчення документації

щомісяця

Діяльність керівника ЗДО

Опитування, вивчення документації

червень

Система внутрішнього моніторингу

Вивчення документації

жовтень 2023

квітень 2024

Організація та здійснення освітнього процесу в ЗДО

Спостереження вивчення документації

щомісяця

Рівень реалізації компетентнісного підходу

Спостереження оцінка, вивчення документації

щоквартально

Діяльність вихователя

Спостереження, вивчення документації

щомісячно

Організація та здійснення методичної роботи

Вивчення документації

щомісячно

Співпраця з батьками вихованців

Опитування, вивчення документації

постійно

Результати освітньої діяльності

Рівень засвоєння вихованцями старших груп вимог БКДО за освітніми лініями

Спостереження

травень

Основні політики забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти в ЗДО

Основними політиками забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти в ЗДО є:

 • забезпечення публічної інформації про діяльність закладу освіти

(ст. 30 Закону України «Про освіту»);

 • дотримання принципів академічної доброчесності у діяльності     
 •  педагогічних працівників (ст. 42 Закону України «Про освіту»);
 • запобігання та протидія булінгу (цькуванню);
 • створення умов щодо професійного зростання педагогічних працівників (постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (зі змінами)».

Основні процедури вивчення якості освітньої діяльності в ЗДО

Основними процедурами вивчення якості освітньої діяльності в ЗДО визначено:

 • відстеження рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку          
 • відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;
 • внутрішній моніторинг якості освіти;
 • самооцінювання освітньої діяльності.

Відстеження рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку здійснюється відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти. У якості інструментарію використовуємо регіональні картки спостереження та кваліметричну модель Єльникової Г.В. (лист МОНУ від 06.11.2015  № 1/9-535 «Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі»).

Для забезпечення об’єктивності та достовірності даних важливо дотримуватись принципів академічної доброчесності, у тому числі справедливого оцінювання.

Внутрішній моніторинг якості освіти здійснюється відповідно до статті 48 Закону України «Про освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 16.01.2020 № 54 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти». Для проведення внутрішнього моніторингу розробляється відповідна програма.

Самооцінювання освітньої діяльності включає :

 • самооцінку показників освітньої діяльності та управлінських процесів у ЗДО;
 • оцінювання педагогічними працівниками своєї діяльності.

Очікувані результати щодо реалізації системи внутрішнього забезпечення якості освіти

1. Отримання об’єктивних даних про якість освітньої діяльності та управлінських процесів  у ЗДО.

2. Підвищення якості освіти в ЗДО на основі прийняття ефективних управлінських рішень.

3. Створення атмосфери довіри до ЗДО серед педагогічних працівників та батьків вихованців.                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

Логін: *

Пароль: *